Verenigingsfokreglement VEO vereniging

voor het ras
Oost Europese herdershond (Vostochno Evropeyskaya Ovcharka)

 

ALGEMEEN

Dit reglement voor de VEO vereniging, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Oost Europese herdershond, zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 1 februari 2023. Inhoudelijke aanpassingen van dit Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de Algemene Leden Vergadering van de vereniging.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
1.7 Een fokcombinatie dient te voldoen aan alle regels genoemd in dit VFR.

 

FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1.Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).
2.2.Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 (twee) maal toegestaan.
2.3.Minimum leeftijd reu: de minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 (achttien) maanden zijn.
2.4.Aantal dekkingen: een reu mag maximaal 4 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten in Nederland. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (Artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
2.4.1.Dekkingen verricht in het buitenland, waarvan de nakomelingen ingeschreven worden in een buitenlandse stamboekhouding, vallen niet onder de werking van dit artikel.
2.5.Cryptorchide en monorchide: cryptorchide en monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.6.Gebruik buitenlandse dekreuen: wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken, dan dient deze te voldoen aan de eisen die gelden van het VFR van de VEOV De controle of de dekreu aan deze eisen voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.
2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
2.7.1 Kunstmatige inseminatie (verder KI) is toegestaan, nadat de teef haar eerste nest verwekt is door middel van een natuurlijke dekking. Ter verduidelijking: het tweede en/of daaropvolgende nest(en) van een teef mogen door middel van KI tot stand komen.

WELZIJNSREGELS

Artikel VIII.1 KR in samenhang met regels vereniging.
3.1.Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 20 (twintig) maanden heeft bereikt.
3.2.Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 (tweeënzeventig) maanden (6 jaar) heeft bereikt.
3.3.Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 (zesennegentig) maanden (8 jaar) heeft bereikt.
3.4.Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
3.5.Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2.Verplicht screeningsonderzoek
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
a. Heupdysplasie (HD)
b. Elleboogdysplasie (ED)
Ter preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

C. Degeneratieve Myelopathie (DM)

ad a. Heupdysplasie: Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die een HD-A (HD-) of HD-B (HDtc) of HD-C uitslag hebben. Voor buitenlandse honden geldt een vergelijkbare uitslag toegekend door een FCI erkende instantie in het land van herkomst.
Honden gerontgend voor de nationale erkenning gelden met ofa uitslag zijn geldig
de volgende combinaties zijn toegestaan
HD-A x HD-A
HD-A x HD-B
HD-B x HD-B
HD-C x HD-A

ad b. Elleboogdysplasie: Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die een Ed-vrij uitslag hebben, de uitslag Voor buitenlandse honden toegekend door een FCI erkende instantie in het land van herkomst.
Combinaties van ouderdieren kunnen zijn:
Ed vrij x Ed vrij

ad c. Degeneratieve Myelopathie (DM): Van beide ouderdieren dient de status voor DM(SOD1) bekend te zijn. Elke hond dient een DM status te overleggen die door middel van een DNA test is verkregen. Uit de voorgenomen combinatie mogen uitsluitend nakomelingen geboren worden die SOD1 vrij of SOD1 drager zijn.

4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
Heupdysplasie , HD-D en HD-E
Elleboogdysplasie ED-1 ED-2 en ED-3
4.3.1.Ter preventie van verspreiding van erfelijke afwijkingen mag niet gefokt worden met honden die lijden aan een ander schadelijk erfelijk gebrek, ook niet als door medisch ingrijpen de uiterlijke kenmerken van dit schadelijke erfelijke gebrek zijn weggenomen. Afwijkingen met een autosomale recessieve erffactor worden buiten beschouwing gelaten. Uit een voorgenomen combinatie mogen echter uitsluitend nakomelingen geboren worden die vrij of drager zijn.
4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer diskwalificerende fouten zoals vermeld in de rasstandaard mag niet worden gefokt.

GEDRAGSREGELS

5.1.Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

WERKGESCHIKTHEID

6.1.Verplichte werkgeschiktheidstest: voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest nog niet van toepassing.

EXTERIEURREGELS

7.1.Verplichte exterieur
Minimaal 2 x zeer goed behaald hebben op internationaal tentoonstelling of clubmatch
Of 1x fokgeschiktheidskeuring behaald

REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1.Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
8.1.1.De pups dienen tevens vrij te zijn van parasieten, vlooien en oormijt.
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1.Dit Verenigingsfokreglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2.Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit Verenigingsfokreglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3.In alle gevallen waarin dit Verenigingsfokreglement niet of onvoldoende voorziet beslist het bestuur van de vereniging.

INWERKINGTREDING

10.1.Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR aangeboden worden.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de VEO Vereniging op 4 juni 2023.